Pravidlá

 

§ 1
Stredoeurópska prehliadka absolventských prác (magisterských a bakalárskych) zahrňuje široké spektrum grafického dizajnu (2D) a priemyselného dizajnu (3D), vrátane webových stránok, elektronických aplikácií, interaktívneho dizajnu, návrhov textilu, odevu, skla, keramiky či šperku, s výnimkou jedinečných umeleckých diel, je organizovaná v rámci Stredoeurópskej revue dizajnu „G4“.

§ 2
Prehliadka nemá charakter súťaže. Ide o výber redaktorov časopisov 2+3D (Poľsko) a Typo (Česká republika) v spolupráci so Zámkom Cieszyn, spoločnosťou Articsók Stúdió (Maďarsko) a organizáciou 1977 (Slovenská republika); ďalej len organizátori.

§ 3
Do prehliadky môžu byť prihlásené len absolvenské práce (magisterské a bakalárske), ktoré boli obhájené od 1. decembra 2015 do 31. októbra 2016.

§ 4
Do prehliadky môžu byť prihlásené len práce obhájené na školách v krajínách Višehradskej štvorky alebo občanmi Poľska, Českej republiky, Slovenska a Maďarska na zahraničných školách.

§ 5
Práce prihlasujú autori, v prípade kolektívnych diel projektové tímy.

§ 6
Projekty musia byť prihlásené do 31. októbra 2016.

§ 7
Pre prihlásenie je dôležité vyplniť formulár dostupný na www.graduationprojects.eu, nahrať maximálne 10 obrázkov vo formáte JPEG (v rozlišení max. 1600 × 1200 pixlov a v režime RGB) a vyplniť popis práce v rozsahu max. 2000 znakov. Popis môže obsahovať odkazy na videá alebo inú prezentáciu projektu.

§ 8
Autori súhlasia so zverejnením a prezentáciami prihlásených projektov a so spracovaním osobných údajov za účelom propagácie a realizácie výstavy a katalógu.

§ 9
Hodnotiaca komisia bude zložená zo zástupcov všetkých organizátorov.

§ 10
Vybrané práce budú prezentované na webových stránkach 2+3D a Typo a webových stránkach prehliadky (www.graduationprojects.eu). Pokiaľ organizátori získajú ďalšie finančné prostriedky, usporiadajú výstavu na Zámku Cieszyn, v Berlíne a zrealizujú tlačený katalóg.

§ 11
Počet diel vybraných pre publikovanie a výstavu určí hodnotiaca komisia. Konečné rozhodnutie týkajúce sa množstva a výberu zverejnených prác majú redakcie jednotlivých časopisov.

§ 12
Zápis z rokovania hodnotiacej komisie obdržia účastníci prostredníctvom e-mailu najneskôr 9. januára 2017, keď bude výsledok zverejnený tiež na internetových stránkach prehliadky.

§ 13
Organizátori sa s autormi vybraných prác dohodnú na spôsobe ich prezentácie v tlačenej podobe, prípadne výstave, prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.

§ 14
Vo všetkých ostatných prípadoch, ktoré nie sú uvedené v týchto pravidlách, majú posledné slovo organizátori prehliadky.

§ 15
Na všetky otázky týkajúce sa prehliadky vybavuje v poľskom alebo anglickom jazyku komisár Wojciech Kubiena na e-maily review@graduationprojects.eu